>"> ');

תכנית העמיתים - מחזור יא'

מידע על התוכנית

ארגון מעוז //

המערכות המשרתות כיום את האזרח בישראל הן מערכות המתמודדות עם שינויים, אתגרים חברתיים-כלכליים ומנגנונים מורכבים. במערכות מורכבות, מנהיגים יחידים אינם יכולים לחולל שינוי לבד. לכן, עולה הצורך בפיתוח עתודות הון אנושי, המייצגות את כלל הציבור בישראל, ופועלות יחד, במקצועיות, בערכיות, בממלכתיות, במוכוונות לאזרח, לטובת הכלל ובתכנון ארוך טווח.

בשיתוף עם אגף עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה פועל ארגון מעוז ליישום החלטת הממשלה 'עתודות לישראל' – תכנית אסטרטגית לבניין עתודות כוח האדם למרחב הציבורי בישראל. במסגרת זו הוא מפעיל מיזמים משותפים, עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, בתחומי הליבה: בריאות, חינוך, מרחב מקומי ותעסוקה.

תכנית העמיתים //

רשת של מנהיגים ומנהיגות מובילי שינוי ממגוון מגזרים וקהילות בחברה הישראלית הפועלת לקידום הממלכתיות ולחיזוק החוסן חברתי – כלכלי במדינת ישראל.

תוכנית העמיתים של מעוז מכשירה ומרשתת מנהיגות ומנהיגים ערכיים, מקצועיים וממלכתיים בעלי תפקידים בכירים. מנהיגות ומנהיגים שמגיעים מהמגזרים החברתי, הממשלתי, המוניציפאלי, הפרטי והתקשורת ומייצגים קהילות שונות בחברה הישראלית. 
מזה שנתיים שתוכנית העמיתים של מעוז היא גם חלק ממיזם משותף עם זרוע עבודה, השנה בייתר שאת ברורה חשיבות החיבור שבין עולם התעסוקה לעולם החוסן החברתי כלכלי של ישראל. זרוע העבודה פועלת לקידום התעסוקה במשק באמצעות רגולציה על שוק התעסוקה, גיבוש מדיניות תעסוקה ממשלתית ארוכת טווח מבוססת נתונים. פיתוח וניהול של תוכניות תעסוקה להגברת ההשתתפות של אוכלוסיות ייחודיות בשוק העבודה, הסדרה ואכיפה של חוקי העבודה והכשרות מקצועיות.

תוכנית ההכשרה מבוססת על למידה משמעותית והתחככות מתמדת בין תאוריה למציאות והתנסות בשטח. בעזרת בירור ערכי וזהותי תוך הקניית כלים מקצועיים יוכלו העמיתים, כל אחד בתחומו, לקדם מענה לאתגרים החברתיים והכלכליים הפנימיים הבוערים ביותר של מדינת ישראל במטרה לחזק את החוסן החברתי-כלכלי של החברה בישראל.